Kablosuz Hoparlor - Kablosuz Hoparlorler

Error
  • XML Parsing Error at 1:134. Error 9: Invalid character
Hakk?m?zda

 

V?ZYONTECH ELEKTRON?K SAN. VE T?C. LTD. ?T?. 2001 y?l?nda kurulmu?tur.

V?ZYONTECH ses, görüntü ve kablosuz kontrol sistemleri alan?nda yeni bulu? ve çözümlere odakl? genç bir Türk firmas?d?r.

V?ZYONTECH'in varolu? amac? gelece?in i? ve ya?am gereksinimlerinde yola ç?karak meydana getirdi?i teknolojik yenilik ve bulu?lar?n?, uygulama alan? olan çözümler halinde hayata geçirmektedir. Kuruldu?u günden bugüne bu amaca sad?k kalarak, teknoloji geli?tirme alan?nda tecrübeli ve konusunda uzman yetenekli teknik kadrosuyla çal??an V?ZYONTECH, sektörde ihtiyaç duyulan çe?itli konularda ar-ge çal??malar?n? ürünle?tirerek sosyal ve ekonomik faydaya dönü?türmü? ve bu ürünler projelerin aranan çözüm ürünleri olmakla birlikte bugün yurtd???nda birçok ülkeye ihraç edilmektedir.

Bugünün ve gelece?in çözümlerini ancak ve ancak yenilikçi bak?? aç?s?yla gerçekle?tirebiliriz. Bu sadece temel de?erimiz de?il, ayn? zamanda varolma ve sürekli geli?me stratejimizdir.

Mü?teri ihtiyaçlar?na ve beklentilerine odaklanm?? bir mü?teri memnuniyeti anlay???yla haraket ederiz. ??imizde mü?terilerimize kazand?rmaya dayal? stratejiler esast?r.

Hedefimiz; Elektronik sektöründe, yurtiçinde ve yurtd???nda do?ru tercih ve çözümler sunan teknolojik geli?melere h?zla uyum sa?layan de?i?imi yönlendiren, kullan?c? ve çal??an memnuniyetini en üst düzeyde  tutan, yerli ve yabanc? i? ortaklar?n?n birinci derecede tercih etti?i, sektöründe bir dünya ?irketi olmak.

 

Ürünler

Ürün Arama

Alexa